Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ (Νο8)
ELIPHAS LEVI [Κατά μετάφρασιν Πέτρου Γράβιγγερ]
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 21x15 cm
Σελίδες: 197
/
Βάρος: 347 gr
Τιμή: 33.00€
Μη Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή

ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΥΜΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΗ - 1960 (Συλλεκτική) . Η εκτύπωσις είναι από το πολυγραφημένο κείμενο

Ο Ελιφάς Λευί και το έργον του · Ο Δόκιμος · Ο Θαυματοποιός · Εν-σοφ, Ενότης του Δόγματος · Προτερήματα άτινα απαιτούνται δια τον προς μύησιν δόκιμον · Η Ιέρεια · Αι βάσεις της διδασκαλίας · Αι δύο αρχαί · Η δρώσα και η πάσχουσα · Η Αυτοκράτειρα · Η Παγκόσμιος Θεολογία της Τριάδος · Μακρόκοσμος · Ο Αυτοκράτωρ · Η μαγική δύναμις της Τετρακτύος · Αναλογίαι και εφαρμογαί · Στοιχειακά πνεύματα της Καμπαλά · Ο Ιεροφάντης · Ο Μικρόκοσμος και το σημείο του · Το Πενταγράμματον · Ισχύς επί των στοιχείων και των πνευμάτων · Ο Ερωμένος · Η ενέργεια της βουλήσεως · Πρωτοβουλία και αντίστασις έναντι της μαγικής ισορροπίας · Ο Έρως · Το πλήρες και το κενόν · Το Άρμα · Το Άγιον Βασίλειον · Οι επτά Άγγελοι και τα επτά πνεύματα των πλανητών · Η Δικαιοσύνη · Αναλογική αναπαραγωγή των δυνάμεων · Ενσάρκωσις των ιδεών · Παραλληλισμός · Αναγκαίος ανταγωνισμός · Ο Ερημίτης · Η λυχνία, η χλαμύς και η ράβδος του μάγου · Προφητεία και διαίσθησις · Ασφάλεια και σταθερότης του μεμυημένου εν μέσω κινδύνων · Ενάσκησις της μαγικής δυνάμεως · Η Καμπαλά · Ο Τροχός της Τύχης · Σεφιρώθ - Σεμ(χ)αμφοράς · Ταρώ · Αι οδοί και αι θύραι · Η Μαγική Άλυσσος · Η Ισχύς · Τα Μαγνητικά Ρεύματα · Το μυστικόν των μεγάλων επιτυχιών · Ομιλούσαι τράπεζαι · Ροϊκαί εκδηλώσεις · Ο Δοκιμαζόμενος · Η Ερμητική Μαγεία · Δόγματα του Ερμού · Η Κόρη του Κόσμου · Ο μέγας και ενιαίος Αθάνωρ · Ο Θάνατος · Η Νεκρομαντεία · Αποκαλύψεις του άλλου κόσμου · Απόρρητα του θανάτου και της ζωής · Επικλήσεις · Η Εγκράτεια · Αι Μεταμορφώσεις · Λυκανθρωπία · Αλληλοκαταλήψεις των ψυχών και εμβρυογένεια αυτών · Η ράβδος της Κίρκης · Το Ελιξήριον του Καλλιόστρο · Η Μαύρη Μαγεία · Ο Διάβολος · Δαιμονομαντεία · Καταλήψεις · Τα Μυστήρια των νευρικών παθήσεων · Αι Ουρσουλίναι μοναχαί της Λουνταίν και εκείναι του Λουβιέρ · Το βιβλίον του κυρίου ντε Μιρβίλ · Ο κεραυνόπληκτος οίκος · Αι επικίνδυναι δυνάμεις · Δικαίωμα ζωής και θανάτου · Γεγονότα και Αρχαί · Αντιφάρμακα · Πρακτικαί του Παράκελσου · Ο Αστήρ · Αστρολογία · Αναγνώρισις των ανθρώπων συμφώνως προς τα σημεία της Γεννήσεώς των · Φρενολογία · Χειρομαντεία · Μετωποσκοπία · Οι πλανήται και οι Αστέρες · Προρρήσεις συμφώνως προς τα κινήσεις των αστέρων · Η Σελήνη · Δηλητηριαστική Μαγεία · Συσκευασία και συμβόλαια των Μάγων · Η Jettatura της Νεαπόλεως · Το κακό μάτι · Αι δεισιδαιμονίαι · Τα περίαπτα · Ο Ήλιος · Η Φιλοσοφική Λίθος · Τι είναι η Λίθος αυτή · Διατί είς Λίθος · Ιδιόρρυθμοι Αναλογίαι · Η Θεία Κρίσις · Παράτασις της ζωής δια του ποσίμου χρυσού · Θεωρία της Νεκραναστάσεως · Κατήργησις της θλίψεως και του πόνου · Ο Παράφρων (ο Τρελός) · Οπτασίαι · Υπνοβασία · Προαισθήματα · Διόρασις · Μαντικά Όργανα · Η Alliette και επί του Ταρώ ανακαλύψεις · Ο Κόσμος · Καμπαλά · Μαγεία · Αλχημεία · Μαγνητισμός ή απόκρυφος Θεραπευτική.

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 4
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης