Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ
ELIPHAS LEVI
ISBN: 978-618-5736-11-8
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 363
/
Βάρος: 544 gr
Τιμή: 35.00€
Διαθέσιμο
"/>

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός Νο008

Κατά μετάφρασιν Πέτρου Γράβιγγερ (1943,1955,1958)

Α΄έκδοσις 1943

Η 3η συμπεπληρωμένη έκδοσις (από πολυγραφημένο κείμενο) 1960

1η Έκδοση: Εκδόσεις Διμελή (2005)

2η παρούσα Έκδοση: Εκδόσεις Δίον (2023)

Επιμέλεια κειμένου: Ελένη Σιάμπου, Άννα Στάμου

Στοιχειοθεσία και Εξώφυλλο: Εκδόσεις Δίον

Από τον Πρόλογον του Μεταφραστού

Δεν υπάρχει ασφαλώς διανοητής, έστω και στοιχειωδώς ασχοληθείς με τας λεγομένας Αποκρύφους Επιστήμας, που να μην έχει ακούσει τόσον περί του Ελιφάς Λευί, όσον και περί των έργων του, εις την κορυφήν των οποίων ίσταται το νυν εις την Ελληνικήν παραδιδόμενον "DOGME DE LA HAUTE MAGIE".

Τα συγγράμματα του Ελιφάς Λευί, επί της Επιστήμης των αρχαίων Μάγων, αποτελούν πλήρες σύστημα διδασκαλίας, διηρημένον εις τρεις βαθμίδας.

Η πρώτη βαθμίς, περιλαμβάνει το "Δόγμα και Τυπικόν της Υψηλής Μαγείας" [...] Η δευτέρα βαθμίς αντιπροσωπεύεται δια της "Ιστορίας της Μαγείας", η δε Τρίτη υπό της "Κλειδός των Μεγάλων Απορρήτων".

Το πρώτον έργον παρουσιάζει την θεωρίαν της Υψηλής Επιστήμης, το δεύτερον την πραγμάτωσιν και το τρίτον την εφαρμογήν ταύτης εις τας ποικιλωτάτας της εκφάνσεις. Έκαστον των έργων τούτων, εμφανίζεται ως πλήρης και αυτοτελής μελέτη.

Άπασα η τριλογία αύτη βασίζεται επί της επιστήμης των αριθμών.

Περιεχόμενα :

Πρόλογος του Μεταφραστού · Ο Ελιφάς Λευί και το έργον του · Ο Δόκιμος · Ο Θαυματοποιός · Εν-σοφ, Ενότης του Δόγματος · Προτερήματα άτινα απαιτούνται δια τον προς μύησιν δόκιμον · Η Ιέρεια · Αι βάσεις της διδασκαλίας · Αι δύο αρχαί · Η δρώσα και η πάσχουσα · Η Αυτοκράτειρα · Η Παγκόσμιος Θεολογία της Τριάδος · Μακρόκοσμος · Ο Αυτοκράτωρ · Η μαγική δύναμις της Τετρακτύος · Αναλογίαι και εφαρμογαί · Στοιχειακά πνεύματα της Καμπαλά · Ο Ιεροφάντης · Ο Μικρόκοσμος και το σημείο του · Το Πενταγράμματον · Ισχύς επί των στοιχείων και των πνευμάτων · Ο Ερωμένος · Η ενέργεια της βουλήσεως · Πρωτοβουλία και αντίστασις έναντι της μαγικής ισορροπίας · Ο Έρως · Το πλήρες και το κενόν · Το Άρμα · Το Άγιον Βασίλειον · Οι επτά Άγγελοι και τα επτά πνεύματα των πλανητών · Η Δικαιοσύνη · Αναλογική αναπαραγωγή των δυνάμεων · Ενσάρκωσις των ιδεών · Παραλληλισμός · Αναγκαίος ανταγωνισμός · Ο Ερημίτης · Η λυχνία, η χλαμύς και η ράβδος του μάγου · Προφητεία και διαίσθησις · Ασφάλεια και σταθερότης του μεμυημένου εν μέσω κινδύνων · Ενάσκησις της μαγικής δυνάμεως · Η Καμπαλά · Ο Τροχός της Τύχης · Σεφιρώθ - Σεμ(χ)αμφοράς · Ταρώ · Αι οδοί και αι θύραι · Η Μαγική Άλυσσος · Η Ισχύς · Τα Μαγνητικά Ρεύματα · Το μυστικόν των μεγάλων επιτυχιών · Ομιλούσαι τράπεζαι · Ροϊκαί εκδηλώσεις · Ο Δοκιμαζόμενος · Η Ερμητική Μαγεία · Δόγματα του Ερμού · Η Κόρη του Κόσμου · Ο μέγας και ενιαίος Αθάνωρ · Ο Θάνατος · Η Νεκρομαντεία · Αποκαλύψεις του άλλου κόσμου · Απόρρητα του θανάτου και της ζωής · Επικλήσεις · Η Εγκράτεια · Αι Μεταμορφώσεις · Λυκανθρωπία · Αλληλοκαταλήψεις των ψυχών και εμβρυογένεια αυτών · Η ράβδος της Κίρκης · Το Ελιξήριον του Καλλιόστρο · Η Μαύρη Μαγεία · Ο Διάβολος · Δαιμονομαντεία · Καταλήψεις · Τα Μυστήρια των νευρικών παθήσεων · Αι Ουρσουλίναι μοναχαί της Λουνταίν και εκείναι του Λουβιέρ · Το βιβλίον του κυρίου ντε Μιρβίλ · Ο κεραυνόπληκτος οίκος · Αι επικίνδυναι δυνάμεις · Δικαίωμα ζωής και θανάτου · Γεγονότα και Αρχαί · Αντιφάρμακα · Πρακτικαί του Παράκελσου · Ο Αστήρ · Αστρολογία · Αναγνώρισις των ανθρώπων συμφώνως προς τα σημεία της Γεννήσεώς των · Φρενολογία · Χειρομαντεία · Μετωποσκοπία · Οι πλανήται και οι Αστέρες · Προρρήσεις συμφώνως προς τα κινήσεις των αστέρων · Η Σελήνη · Δηλητηριαστική Μαγεία · Συσκευασία και συμβόλαια των Μάγων · Η Jettatura της Νεαπόλεως · Το κακό μάτι · Αι δεισιδαιμονίαι · Τα περίαπτα · Ο Ήλιος · Η Φιλοσοφική Λίθος · Τι είναι η Λίθος αυτή · Διατί είς Λίθος · Ιδιόρρυθμοι Αναλογίαι · Η Θεία Κρίσις · Παράτασις της ζωής δια του ποσίμου χρυσού · Θεωρία της Νεκραναστάσεως · Κατήργησις της θλίψεως και του πόνου · Ο Παράφρων (ο Τρελός) · Οπτασίαι · Υπνοβασία · Προαισθήματα · Διόρασις · Μαντικά Όργανα · Η Alliette και επί του Ταρώ ανακαλύψεις · Ο Κόσμος · Καμπαλά · Μαγεία · Αλχημεία · Μαγνητισμός ή απόκρυφος Θεραπευτική.

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 4
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης