Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ (Νο52)
ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ [Κατά μετάφρασιν Π. Γράβιγγερ]
ISBN: 960-7921-33-Χ
Μέγεθος: 12x17 cm
Σελίδες: 98
/
Βάρος: 93 gr
Τιμή: 12.00€
Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή/Ιδεοθέατρον

Ο Σατορνίνος Σαλούστιος Σεκούνδος γεννήθηκε περίπου στις αρχές του 300 μ.Χ. στην Γαλατία. Λόγω των πνευματικών, διοικητικών και στρατιωτικών ικανοτήτων αλλά και της εντιμότητάς του, προωθήθηκε στα ανώτατα αξιώματα από τον εξάδελφο του αυτοκράτορα Ιουλιανού, Κωνσταντίνο. Ο Ιουλιανός αντελήφθη το μέγεθος του πνεύματός του και τον διόρισε έπαρχο του ανατολικού τμήματος της Αυτοκρατορίας θεωρώντας τον πιστό σύμβουλο όχι μόνο για τα διοικητικά, αλλά και για τα φιλοσοφικά ζητήματα. Στο έργο του ''Περί Θεών και Κόσμου'', ο Σαλούστιος παραθέτει τον Εσωτερισμό της αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας όντας ο τελευταίος των μεγάλων Εθνικών μαζί με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Περί των ιδιοτήτων του ακροατού. Ο Θεός ως αγαθός και απαθής, δεν μεταβάλλεται • Πας Θεός είναι αγέννητος και αΐδιος (αιώνιος) • Πας Θεός είναι ασώματος • Δεν περιέχεται εις τόπον • Περί μύθων - Ότι θείοι οι μύθοι • Διατί οι μύθοι είναι θείοι; • Πέντε ειδών μύθοι - Υποδείγματα • Περί της πρώτης Αιτίας • Περί των υπερκοσμίων Θεών • Περί των δώδεκα εγκοσμίων • Ότι υπάρχουν δώδεκα θείαι σφαίραι • Περί της φύσεως του Κόσμου και της αϊδιότητος αυτού • Περί του Νου και της Ψυχής - Ότι αθάνατος η Ψυχή • Περί Προνοίας, Ειμαρμένης και Τύχης • Περί Αρετής και Κακίας • Περί ορθής και φαύλης πολιτείας • Περί προελεύσεως των κακών. Η φύσις του κακού δεν υπάρχει • Πως δυνάμεθα να αντιληφθώμεν την γένεσιν των αϊδίων • Πως δυνάμεθα να νοήσωμεν τους Θεούς - μη αλλοιουμένους να οργίζωνται και να δέχωνται θυσίας • Διατί τιμώμεν τους Θεούς, οι οποίοι είναι ανενδεείς • Περί θυσιών και άλλων τιμών. Αύται τους μεν Θεούς εις ουδέν ωφελούν, ημάς δε μόνον τους ανθρώπους • Ότι και φύσει ο Κόσμος είναι άφθαρτος • Διατί υπάρχουν μορφαί αθεΐας - Ότι ο Θεός δεν βλάπτεται εξ' αυτών • Αι αποφράδες ημέραι ωρίσθησαν λόγω αδυναμίας των ανθρώπων να αποδίδουν τιμάς εις τους Θεούς • Διατί οι αμαρτάνοντες δεν τιμωρούνται αμέσως o Υπάρχουν διαφόρων ειδών τιμωρίαι. Άπασαι δε συνοδεύουν την άλογον ψυχήν μέσω του σκιώδους σώματος • Περί μετεμψυχώσεως και πως λέγεται ότι αι Ψυχαί εγκαθίστανται εις άλογα ζώα ή όντα • Ότι είναι αναγκαία η μετεμψύχωσις.

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 2
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης