Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
[ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟ]
OSWALD WIRTH
-36%
ISBN: 978-960-8141-47-6-T
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 216
/
Βάρος: 286 gr
Τιμή: 22.50€ 14.50€
Διαθέσιμο

Ὁ Ὄσβαλντ Βίρτ (Oswald Wirth), ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς διασημότερους Τέκτονες τοῦ αἰῶνα μας.Ἦταν μαθητὴς τοῦ μεγάλου Ροδόσταυρου καὶ Καμπαλιστῆ, Στανισλὰς ντὲ Γκουαϊτὰ (Stanislas de Guaita) καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἔλαβε τὶς βαθύτερες ἐσωτερικές του γνώσεις. Αὐτὸ ὅμως, ποὺ ἀνέπτυξε ἀπὸ μόνος του, σὲ ἄριστο βαθμό, ἦταν ἡ ἑρμηνεῖα τῶν Τεκτονικῶν ἀλληγοριῶν καὶ συμβόλων, καθὼς καὶ μία μεγάλη ἐμβάθυνση στὴν ἔννοια τοῦ Τεκτονικοῦ Ἰδεώδους.

Τὸ ὄνομά του, ἔχει ἄρρηκτα συνδεθεῖ μὲ τὴν αὐθεντικὴ Τεκτονικὴ διδασκαλία καὶ τὰ ἔργα του παρουσιάζονται παγκοσμίως σὲ ὅλα τὰ λεξικὰ τοῦ ἐσωτερισμοῦ.
Τὸ «Βιβλίο τοῦ Τέκτονος Ἑταίρου» ἀποτελεῖ ἕναν ὕμνο στὴν ἐργασία.
«Ἡ ἐργασία στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὅμως, εἶναι ἐκείνη στὴν ὁποία ἀφιερώθηκαν οἱ σοφοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ περιορίζεται στὴν ἐκτέλεση συμβολικῶν τελετῶν, ὅσο   βαθειὰ ἀλληγορικὲς καὶ ἂν εἶναι αὐτές. Τὸ Μέγα Ἔργο στὸ ὁποῖο μᾶς προτρέπει ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμός, προϋποθέτει στὴν πραγματικότητα μία ἐνεργὸ συμμετοχὴ ἐκ μέρους μας, στὴν πιὸ θαυμαστὴ ἐπιχείρηση ποὺ μπορεῖ νὰ συλλάβει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ Κόσμου ἢ γιὰ τὴν ἀποπεράτωσή της, πράγμα ποὺ ἔχει τὴν ἴδια ἀξία. Γιὰ νὰ ἀπαθανατίσουμε τοὺς ἑαυτούς μας θὰ πρέπει νὰ τεθοῦμε ἀνεπιφύλακτα στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μεγάλου Ἔργου, γιατὶ ὅσο καλύτερα ἐξασκοῦμε τὴν μυητικὴ ἐργασία, τόσο περισσότερο ἀνεβαίνουμε στὴν κλίμακα τῶν ὄντων...»

Oswald Wirth
Περιεχόμενα:
Πρὸς τοὺς Μεμυημένους τοῦ Δευτέρου Βαθμοῦ
(Πρόλογος τῆς ἔκδοσης τοῦ 1931)

Μέρος Πρῶτον: Ἱστορικὲς ἔννοιες σχετικὲς μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἑταίρου
Ἡ Τέχνη καὶ ἡ ὁλοκλήρωμένη Κυριαρχία της:
Ἡ ἐπαγγελματικὴ Μύηση
Ἡ Τριαδικὴ Ἱεραρχία
Ἡ Συντεχνιακὴ Τελετουργία
Οἱ Συμβολικοὶ βαθμοὶ
Ὁ Τελετουργικὸς Συντονισμὸς

Μέρος Δεύτερον: Ἡ Τελετουργία τοῦ βαθμοῦ τοῦ Ἑταίρου
Ἐξέταση τοῦ Ὑποψηφίου στὸν βαθμὸ τοῦ Ἑταίρου:
Οἱ Τεκτονικὲς ἐντυπώσεις
Ἡ Μαθητεία
Ἡ ἐξέταση τοῦ Ὑποψηφίου
Ἡ Εἰσδοχὴ τοῦ Ἑταίρου στὴν Στοὰ:
Προετοιμασία τοῦ Ὑποψηφίου
Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἑταίρου στὴν Στοὰ
Ἡ συμμετοχὴ στὸ Μέγα Ἔργο
Οἱ Περιοδεῖες:
Ἡ πρώτη Περιοδεία
Ἡ δεύτερη Περιοδεία
Ἡ τρίτη Περιοδεία
Ἡ τέταρτη Περιοδεία
Ἡ πέμπτη Περιοδεία
Ὁ Αὐθεντικὸς Φωτισμὸς:
Ὁ Πυριφλεγὴς (Φωτοβόλος) Ἀστὴρ
Τὸ Πεντάγραμμο
Τὸ γράμμα G
Ἡ Γεωμετρία
Ἡ Γένεσις
Ἡ Ἕλξη (Βαρύτητα)
Τὸ Δαιμόνιο (Génie)
Ἡ Γνώση
Ὁ Ἑταῖρος ὡς Ἐργάτης τοῦ Μεγάλου Ἔργου:
Ὁ Ὅρκος ( Ἡ Ἐπίσημος Διαβεβαίωσις) τοῦ Ἑταίρου
Ἡ Χρήση τοῦ Περιζώματος
Ἡ Ἐργασία
Τὸ Δημιουργικὸ Ἰδεῶδες
Ἡ Θρησκεία τῆς Ἐργασίας

Μέρος Τρίτον: Φιλοσοφικὲς ἀντιλήψεις ποὺ συνδέονται μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἑταίρου
Γνῶθι Σεαυτὸν:
Τὸ Τριπλὸ Αἴνιγμα
Τί εἴμαστε;
Ἡ Ζωὴ:
Ζῆν
Ὁ Ἀλτρουϊσμὸς
Ὁ Μυητικὸς Ὄφις
Ἡ Λογικὴ
Ἡ Διάνοια
Ὁ Ἄνθρωπος
Ὁ Μεμυημένος καὶ τὸ ὑπεράνθρωπο Ἔργο του:
Ὁ Μεμυημένος
Τὸ Μέγα Ἔργον
Ἡ Προσωπικότητα

Μέρος Τέταρτον: Τὰ Καθήκοντα τοῦ Ἑταίρου
Ἡ Συνέπεια
Ἡ Ἀκρίβεια
Ἡ Δραστηριότητα
Ἡ Φώτιση
Ἡ Αὐτοκυριαρχία
Ἡ Μυητικὴ Ἰσχὺς

Μέρος Πέμπτον: Ἑρμηνευτικὴ Κατήχηση τοῦ Βαθμοῦ τοῦ Ἑταίρου

Μέρος Ἕκτον: Φιλοσοφικὲς Μυητικὲς Ἔννοιες σχετικὲς μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἑταίρου
Τὸ Αἴνιγμα
Ὁ Διαλογισμὸς
Ἡ Γνώση τῶν Ἀριθμῶν
Ἡ Ἱερὴ Τετρὰς
Τὸ Ἑβραϊκὸ Τετραγράμματο
Ἡ Πεμπτουσία
Τὸ Μυστικὸ Ρόδο
Τὸ Ἑξάγραμμο
Ἡ Ἑπτάδα (Ἑπταδικότητα)
Μέρος Ἕβδομον: Ἡ Στοὰ τοῦ Ἑταίρου
Τὸ χρῶμα τῶν περικαλυμμάτων
Οἱ Δύο Στῆλες
Οἱ Ἐπόπται
Ὁ Μυστικιστικὸς Πίναξ Χαράξεως (Τάπης)
Τὰ Ἑπτὰ Σκαλοπάτια
Τὰ Τρία Παράθυρα
Ρομφαῖα (Σπαθὶ ἢ Ξίφος) καὶ Μυστρὶ
Ὁ Πίναξ Χαράξεως
Γνώμων καὶ Διαβήτης
Ὁ Κυβικὸς Λίθος μὲ Αἰχμὴ
Ὁ Κόρυμβος

Μέρος Ὅγδοον: Οἱ Τελετουργικὲς Διαφοροποιήσεις
Ἡ σύγχυση τῶν γλωσσῶν
Οἱ Ἱερὲς Λέξεις
Ἐνεργητικότητα καὶ Παθητικότητα
Οἱ πέντε Αἰσθήσεις
Οἱ πέντε ρυθμοὶ τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς
Οἱ Τέχνες
Ἀγγλικὰ Ἔθιμα
Σχέδιο Ἀγγλοσαξωνικῆς Στοᾶς

Μέρος Ἕνατον: Οἱ Εἰκόνες τοῦ Βιβλίου τοῦ Ἑταίρου
Συνοπτικὲς πληροφορίες ὡς πρὸς τὴν προέλευση καὶ τὴν Συμβολικὴ τους σημασία
Παραπομπὴ

Οι διαφορές απο την Α' έκδοση του 1997:

Είναι πολυτονικό, με καινούργια μετάφραση. Η απόδοση των νοημάτων είναι η ίδια βεβαίως. Έχουν προστεθεί υποσημειώσεις, όπως και 2 εικόνες (οι οποίες δεν υπήρχαν ούτε στη πρωτότυπη γαλλική έκδοση, αλλά τώρα με την βοήθεια του Διαδικτύου τις βρήκαμε και τις εντάξαμε).

---***---Αυτό το βιβλίο έχει ή ελαφρές φθορές - γρατζουνιές στο εξώφυλλο ή στο οπισθόφυλλο ή κάποιες σελίδες είναι τσαλακωμένες οι οποίες όμως διαβάζονται κανονικά. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ. ΔΕΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΣΕΛΙΔΕΣ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΟ. Πρόκειται για τα βιβλία που οι πελάτες μας γνωρίζουν από τις Εκθέσεις Βιβλίου στο ''καλαθάκι'' και προσφέρονται με έκπτωση περίπου 35%--- ***---

Αξιολόγηση προϊόντος
Το προϊόν δεν εχει αξιολογηθεί
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης