Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ (Νο3Ε)
ELIPHAS LEVI [Κατά μετάφρασιν Πέτρου Γράβιγγερ]
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 46
/
Βάρος: 86 gr
Τιμή: 13.00€
Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός – Εκδόσεις Διμελή

Α΄έκδοσις 1943

Alphonse Louis Constant

Η μαγεία είναι η επιστήμη των αρχαίων μάγων, και αυτή ακόμα η Χριστιανική θρησκεία, ήτις επέβαλε σιγήν επί των αρχαίων χρηστηρίων σέβεται τους μάγους εκείνους οι οποίοι ήλθον εκ της Ανατολής, οδηγούμενοι υπό τινος αστέρος, δια να λατρεύσωσι τον Σωτήρα του κόσμου εν τω λίκνω του.
Η παράδοσις δίδει ακόμη εις τους μάγους εκείνους τον τίτλον του Βασιλέως, διότι η μύησις εις την μαγείαν αποτελεί πραγματικήν βασιλικήν εξουσίαν και διότι το μέγα έργον των μάγων εκλήθη υφ’όλων των μυστών: η Βασιλική τέχνη ή το Ιερόν Βασίλειον sanctum regnum.
Ο αστήρ όστις τους οδηγεί, είναι αυτός ούτος ο ακτινοβόλος αστήρ, του οποίου ευρίσκομεν την εικόνα εις όλας τας μυσταγωγικάς σχολάς. Είναι ούτος δια τους αλχημιστάς το σύμβολον της πεμπτουσίας, δια τους μάγους το έμβλημα του Μεγάλου Απορρήτου, δια τους Καββαλιστάς το ιερόν πεντάγραμμον. Μέλλομεν ν’αποδείξωμεν εν τη συνεχεία ότι η μελέτη του Πενταγράμμου τούτου, ώφειλε να οδηγήση τους μάγους όλων των εποχών εις την ανεύρεσιν του νέου ονόματος όπερ έμελλε να ανυψωθή υπεράνω όλων των άλλων ονομάτων και να κάμη να γονυπετήσουν όλα τα όντα τα δυνάμενα να προσφέρουν λατρείαν.

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 1
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης