Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΤΡΑΠΟΣ
C. W. LEADBEATER
ISBN: 960-86270-3-6
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 508
/
Βάρος: 654 gr
Τιμή: 42.50€
Άμεσα Διαθέσιμο

Τίτλος πρωτοτύπου: The Masters and the Path
1η έκδοσις στην Αγγλική: 1925
2η (αναθεωρημένη και επηυξημένη) έκδοσις στην Αγγλική: 1926
1η έκδοσις στην Ελληνική: 1928 Θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος ΣΥΝ.Π.Ε.
Επιμέλεια εκδόσεως: Καφετζόπουλος Θοδωρής
Κείμενο σε γλώσσα καθαρεύουσα και σύστημα πολυτονικό.

Η παρούσα έκδοσις (2000) είναι φωτογραφική αναπαραγωγή του αντιτύπου με αύξοντα αριθμό 644, της 1ης Ελληνικής εκδόσεως του 1928 (κατά την οποία είχαν εκτυπωθεί 1.000 αριθμημένα αντίτυπα) η μετάφρασις της οποίας ακολούθησε την 2η (αναθεωρημένη και επηυξημένη) Αγγλική έκδοσι του 1926 και μεταφράστηκε υπό του Ι.Ν.Χ. (πρόκειται για τον Ι.Ν. Χαρίτο, ο οποίος επέλεξε λόγω σεμνότητος και ταπεινότητος να μην γραφή το πλήρες όνομά του ―δείγμα συμπεριφοράς μιάς εποχής κατά την οποία πολλά μέλη της Θεοσοφικής Εταιρείας προσέφεραν ανιδιοτελώς και ανωνύμως) και την επιμέλεια είχε ο Νίκος Καρβούνης. Στην παρούσα έκδοσι προλογίζει ο Roger de Pins.

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο που αναφέρεται διεξοδικά στους Διδασκάλους της Σοφίας και στις Μυήσεις της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητος.

Μέρος Α΄. Οι Διδάσκαλοι ―Η Ύπαρξις των Διδασκάλων: Γενική Εξέτασις. Αι Αποδείξεις των Θρησκειών. Πρόσφατοι Μαρτυρίαι. Προσωπική Πείρα. Η Εξέληξις της Ζωής. Υπερανθρώπινη Ζωή. Η Αδελφότης των Μυστών. Αι Δυνάμεις του Μύστου. ―Τα Φυσικά Σώματα των Διδασκάλων: Η Εμφάνισίς Των. Μία Χαράδρα του Θιβέτ. Η Οικία του Διδασκάλου Κουτχούμι. Αι Ενεργητικότητες του Διδασκάλου. Άλλαι Οικίαι. Οι Μύσται της Πρώτης Ακτίνος. Οι Μύσται της Δευτέρας Ακτίνος. Αι Άλλαι Ακτίνες. Τέλειοι Φυσικοί Φορείς. Δανεικοί Φορείς.

Μέρος Β΄. Οι Μαθηταί ―Η προς τον Διδάσκαλον Άγουσα Οδός: Η εις την Ατραπόν Είσοδος. Η Σπουδαιότης του Εργάζεσθαι. Οι Αρχαίοι Κανόνες. «Στα Πόδια του Διδασκάλου». Η Διάθεσις του Μαθητού. Αι Τρεις Πύλαι. Το Έργον του Διδασκάλου. Ο Σχηματισμός του Δεσμού. Ουδείς Παραβλέπεται. Η Ευθύνη του Διδασκάλου. Εσφαλμέναι Ιδέαι. Το Αποτέλεσμα του Διαλογισμού. Κοινά Προσκόμματα. Η Ευλάβεια πρέπει να είναι Τέλεια. ―Δοκιμασία: Η Ζώσα Εικών. Νεώτεροι Δόκιμοι. Αποτέλεσμα της Σκληρότητος εις τα Παιδία. Ο Διδάσκαλος των Παιδίων. Εισδοχή υπό Δοκιμασίαν. Συμβουλαί του Διδασκάλου. Γενήτε ως Μικρά Παιδία. Εγωϊσμός. Τυραννία. Γέλως. Περιτταί Λέξεις. Μορφαί Γεννώμεναι δια της Ομιλίας. Θόρυβος. ―Αποδοχή: Περιγραφή μιάς Αποδοχής. Ένωσις με τον Διδάσκαλον. Η Στάσις του Μαθητού. Διανομή Δυνάμεως. Η Μεταβίβασις των Μηνυμάτων. Ευαισθησία, Ιδιότης Μεσάζοντος και Ψυχικαί Δυνάμεις. Μηνύματα εκ μέρους των Μυστών. Η Προσωπική Εξίσωσις. Σύγκρισις Σκέψεως. Χαλάρωσις. Γαλήνη και Ισορροπία. Αι Σκοτειναί Δυνάμεις. Η Βεβαιότης της Επιτυχίας. ―Άλλαι Διδασκαλίαι: Οι Διδάσκαλοι και η Αδελφότης. Αι Τέσσαρες προς την Ατραπόν Οδοί. Η Βουδδιστική Ταξινόμησις. Ινδική Γιόγκα. Μάντρα. Το Αποτέλεσμα της Πίστεως. Συνδυασμός Σκέψεως. Αγγελική Συνεργασία. Το Αποτέλεσμα της Επαναλήψεως. Ευλογίαι. Η Δύναμις του Ήχου. Αι Ανάγκαι Ουδέποτε Αλλάσουσι.

Μέρος Γ΄. Αι Μεγάλαι Μυήσεις ―Η Πρώτη Μύησις: Ο Μοναδικός Πατρομύστης. Η Αδελφότης. Αποτυχίαι. Αφήγησις Μιάς εις Πρώτον Βαθμόν Μυήσεως. Η Διάρκεια της Τελετής. Υιοθεσία. Το Επίπεδον της Μυήσεως. Η Σημερινή Ευκαιρία. Νεαροί Μεμυημένοι. Ο Μεμυημένος Αδελφός Πάντων.―Το Εγώ: Η Γέννησις του Εγώ. Η Μονάς και το Εγώ. Επικοινωνία μετά της Προσωπικότητος. Εις τον Ίδιον Αυτού Κόσμον. Το Ενδιαφέρον του εν τη Προσωπικότητι. Η Διάθεσις της Προσωπικότητος. Πραγματοποίησις Ενότητος. ―Η Δευτέρα και η Τρίτη Μύησις: Τα Τρία Πρώτα Δεσμά. Υποδιαίρεσις των Σταδίων. Αφήγησις Μιάς εις Δεύτερον Βαθμόν Μυήσεως. Νοητική Ανάπτυξις. Το Σημείον Κινδύνου. Το Τέταρτον και Πέμπτον Δεσμόν ―Αι Ανώτεραι Μυήσεις: Ο Αρχάτ. Χριστιανικός Συμβολισμός. Νιρβάνα. Το Έργον του Αρχάτ. Η Πέμπτη Μύησις. Επέκεινα του Βαθμού του Μύστου. Αι Επτά Ατραποί.

Μέρος Δ΄. Η Ιεραρχία ―Το Έργον των Διδασκάλων: Μία Σύνοψις. Αι Ενορίαι. Διανομή Δυνάμεως. Η Χρησιμοποίησις της Ευλαβείας. Το Έργον των Μαθητών. Αι ανά Εκατονταετίαν Προσπάθειαι. Αι Φυλαί. Η Έλευσις. Η Έκτη Υποφυλή. Η Έκτη Ρίζα Φυλή. ―Οι Τσοχάν και αι Ακτίνες: Οι Τσοχάν. Ο Πίναξ του Διδασκάλου Ζβαλ Κουλ. Η Επταδική διαίρεσις. Τα Επτά Πνεύματα. Οι Επτά Τύποι Όντων. Μαγικαί και Θεραπευτικαί Δυνάμεις. Οι Τσοχάν των Ακτίνων. Αι προς Ανάπτυξιν Ιδιότητες. Κυκλικαί Μεταβολαί. Το Βασίλειον της Ευλαβείας. Το Γεγονός της Τελετουργίας. ―Η Τριάς και τα Τρίγωνα: Η Θεία Τριάς. Το Τρίγωνον των Αντιπροσώπων. Όρια των Ακτίνων. Αλλαγή Ακτίνος. Τελεία Ενότης. ―Η Σοφία εις τα Τρίγωνα: Ο Βούδδας. Αι Συμπληρωματικαί Ενέργειαι. Η Εορτή του Wesak. Η Κοιλάς. Η Τελετή. Η Μεγίστη Ευλογία. Οι Προκάτοχοι του Βούδδα. Ο Βοδδισάτβας Μαϊτρεγιά. Η Εορτή του Asala. Αι Τέσσαρες Ευγενείς Αλήθειαι. Η Ευγενής Οκταπλή Ατραπός.―Η Δύναμις εις τα Τρίγωνα: Ο Κύριος του Κόσμου. Αι Ύψισται Μυήσεις. Το δια Πάντας Τέρμα.

*** Η έκδοσις είναι πλήρης και χωρίς περικοπές***

### Αυτό το βιβλίο υπάρχει και με ελαφρές φθορές - γρατζουνιές στο εξώφυλλο ή στο οπισθόφυλλο ή κάποιες σελίδες είναι τσαλακωμένες οι οποίες όμως διαβάζονται κανονικά. Εάν δεν σάς ενοχλεί με αυτά τα ελαττώματα, πατήστε εδώ και θα γίνει ανακατεύθυνση στο ίδιο βιβλίο στην κατηγορία ''Ταλαιπωρημένα'' των εκδόσεων Τετρακτύς με έκπτωση περίπου 35% ###

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 10
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης