Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΩΝ (1723)
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΛΕΦΑΚΗΣ
ISBN: 978-960-92019-9-5
Μέγεθος: 17x24 cm
Σελίδες: 160
/
Βάρος: 400 gr
Τιμή: 30.00€
Διαθέσιμο

Συγγραφέας : Λέανδρος Λεφάκης
Μετάφραση Συνταγμάτων : Δημήτριος Πολυχρόνης, Λέανδρος Λεφάκης
Μετάφραση ἀσμάτων : Σωτήριος Παπαβασιλείου
Ἐπιμέλεια κειμένων : Πέτρος Θεοδωρίδης
Αθήνα 2024

Τὰ Συντάγματα τοῦ 1723 ἀποτελοῦν μιὰ ριζοσπαστικὴ δήλωση τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν θεωρήσεων τοῦ Διαφωτισμοῦ, εἶναι δὲ ἀναμφιβόλως προϊὸν τῆς ἐποχῆς τους καὶ τῶν ἀξιῶν τῶν συντακτῶν τους. Ἔχουν μόνον μιὰ ἁδρή ὁμοιότητα μὲ τὰ σημερινὰ Βιβλία Συνταγμάτων, τὰ ὁποῖα κατ' οὐσίαν ἔχουν ἐξελιχθεῖ σὰν μιὰ συλλογὴ διατάξεων καὶ κανονισμῶν τῶν οἰκείων Μεγάλων Στοῶν. Τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ πλαισίου μέσα στὸ ὁποῖο συνετάγησαν, εἶναι ἡ ἐκτίμηση τῆς διάπυρης πολιτικῆς καὶ θρησκευτικῆς φύσης τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 18ου αἰῶνα. Εἰδικῶς, μέχρι τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1720 ὁ νέος θεσμὸς θὰ καταστεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς πλέον ἑλκυστικὲς ἐνασχολήσεις τῆς ἀριστοκρατίας, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς εὐγενεῖς Μεγάλους Διδασκάλους, ὅπως ὁ Δούκας τοῦ Μόνταγκιου καὶ ὁ Δούκας τοῦ Νόρφολκ.

Τὰ Συντάγματα τοῦ 1723 παρεῖχαν ἐπίσης ἕνα θεσμικὸ πλαίσιο γιὰ τὸν Τεκτονισμό, ἕνα ἐγχειρίδιο κανόνων τὸ ὁποῖο θὰ γινόταν ἀντικείμενο μίμησης ἀπὸ πολλὲς ἄλλες κοσμικὲς λέσχες καὶ ἑταιρεῖες στὴ Βρετανία καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Συνοδεύονταν ἀπὸ ἀρχὲς καὶ μιὰ ἰδεολογία βασισμένη στὴν ἀξιοκρατία καὶ τὴν ἰσότητα μεταξὺ τῶν ἀνδρῶν. Αὐτὴ ἡ ταυτότητα δὲν ἐμπόδισε τὶς στοὲς νὰ εἶναι ἱεραρχικὲς στὴ δομή τους καὶ παντοῦ εὐεπίφορες γιὰ ἀριστοκρατικὴ προστασία, ἀλλὰ τελικὰ τὶς ἔστρεψε πρὸς τὴν κατεύθυνση νὰ γίνουν σχολεῖα χρηστῆς διακυβέρνησης, ἐνσταλάζοντας στοὺς συμμετέχοντες τις ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας. Ἦταν μιὰ κοινωνικὴ ἀτμόσφαιρα μέσα στὴν ὁποία θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνθίσουν οἱ νέες ἰδέες τῆς ἐποχῆς, ἡ θρησκευτικὴ ἀνοχή, ἡ ἐπιστημονικὴ ἐκπαίδευση καὶ ἡ διανόηση παρὰ ἡ καταγωγὴ ὡς τὸ κριτήριο ἀριστείας.

Ὁ Τεκτονισμὸς ἐνθάρρυνε τὸν πολιτισμὸ τοῦ Διαφωτισμοῦ, καθορίζοντας τὶς ἀρχές του μέσ τῶν Καθηκόντων του καὶ τὴν ὀργανωτική του δομή μέσ τῶν Κανονισμῶν του. Ἡ ἱστορία χρησίμευσε γιὰ νὰ προσθέσει νομιμότητα καὶ νὰ καταδείξει τὴ συνέχεια μεταξύ τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τοῦ νεοσύστατου Ἐλευθεροτεκτονικοῦ κινήματος, ἀμφότερα πολύτιμα στοιχεῖα σὲ μιὰ κοινωνία βασισμένη στὴν παράδοση. Τέλος, τὰ Συντάγματα στὸ σύνολό τους ἀποτέλεσαν ἕναν ἄξονα μεταστροφῆς διά τοῦ ὁποίου ὁ Τεκτονισμὸς στράφηκε ἀπὸ τὸ μεσαιωνικό του παρελθὸν σὲ ἕνα πιὸ ριζοσπαστικὸ παρὸν καὶ μέλλον.

Περιεχόμενα :

Εὐχαριστίες
Προλεγόμενα
Εἰσαγωγὴ στὸ κείμενο τῶν Συνταγμάτων

1. Ἡ Μεγάλη Στοά
2. Περὶ Ἄντερσον
3. Ἡ ἐποχή
4. Ἡ ἱστορικὴ εἰσαγωγή
5. Τὰ Καθήκοντα
6. Οἱ Κανονισμοί
7. Ἄλλες ἐκδόσεις

Βιβλιογραφία

Τὰ Συντάγματα τῶν Ἐλευθεροτεκτόνων ἐμπεριέχοντα Τὴν Ἱστορία, Τὰ Καθήκοντα, Τοὺς Κανονισμοὺς κ.λπ. τῆς Ἀρχαιοτάτης καὶ Σεβασμιωτάτης Ἀδελφότητος
Ἀφιέρωσις
Ἡ ἱστορία
Τὰ Καθήκοντα τοῦ Ἐλευθεροτέκτονος

1. Περὶ Θεοῦ καὶ Θρησκείας
2. Περὶ ἀνώτερης καὶ κατώτερης πολιτικῆς ἐξουσίας
3. Περὶ Στοῶν
4. Περὶ Σεβασμίων Διδασκάλων, Ἐποπτῶν, Ἑταίρων καὶ Μαθητῶν
5. Περὶ τῆς διοικήσεως τῆς Συντεχνίας κατὰ τὴν ἐργασίαν
6. Περὶ διαγωγῆς
    α. Ἐντὸς συγκεκροτημένης Στοᾶς
    β. Κατόπιν τῆς περατώσεως τοῦ κλεισίματος τῆς Στοᾶς καὶ ἐνόσω παραμένουν οἱ Ἀδελφοῖ καὶ πρὸ τῆς
        ἀποχωρήσεως τῶν Ἀδελφῶν
    γ. Ὅταν Ἀδελφοὶ συναντῶνται ἄνευ ξένων (ἀμυήτων), ἀλλ' ούχὶ ἐντὸς ἀλλ' ἐκτὸς Στοᾶς
    δ. Παρουσία ξένων (ἀμυήτων) καὶ οὐχὶ Τεκτόνων
    ε. Ἐντὸς τῆς οἰκίας καὶ εἰς τὴν ἐγγὺς περιοχήν
    στ.Πρὸς ἄγνωστον Ἀδελφόν

Ἐπίλογος

Γενικοὶ Κανονισμοί

Ὑστερόγραφον (τρόπος συστάσεως Νέας Στοᾶς, ὡς ἐφαρμόζεται ὑπὸ τῆς Χάριτος τοῦ Δουκὸς τοῦ Οὐῶρτον, τὸν νῦν Σεβασμιώτατον Μεγάλον Διδάσκαλον, κατὰ τὴν ἀρχαίαν ἐθιμοτυπίαν τῶν Τεκτόνων

Ἔγκρισις

Ἄσματα

Σημειώσεις τέλους

Ἀλφαβητικὸ εὑρετήριο

Αξιολόγηση προϊόντος
Το προϊόν δεν εχει αξιολογηθεί
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης